Wstęp

      Programy wspomagające projektowanie (programy CAD) są dzisiaj podstawowym narzędziem pracy każdego Inżyniera-Konstruktora. Ich nieocenioną zaletą jest to, że umożliwiają modelowanie części (złożeń) w przestrzeni 3D, tym samym już na etapie projektowania możliwe jest zobaczenie detalu (złożenia) zanim zostanie on wykonany fizycznie. Dzięki temu bardzo wcześnie można dostrzec i wyeliminować błędy konstrukcyjne.

     KOMPAS-3D LT V10 jest darmową, a przez to uproszczoną wersją programu KOMPAS-3D V10. Świadczą o tym litery LT w nazwie, które pochodzą od angielskiego słowa limited, czyli ograniczony. Skoro ograniczony to znaczy, że nie można w pełni korzystać z możliwości programu. Najważniejsze z licznych ograniczeń to brak możliwości tworzenia złożeń, list materiałowych (wykazu części, BOM – bill of material) oraz narzucanie relacji (zależności) pomiędzy wymiarami.

     Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla tych użytkowników, którzy po raz pierwszy zetknęli się modelowaniem przestrzennym i chcieli poznać te zagadnienia korzystając z darmowej wersji programu.

Pobierz teraz darmowy program CAD.

{jd_file file==4}

 

lt

Bryła bazowa to cecha którą tworzy się na samym początku modelowania i która jest punktem wyjścia do uzyskania efektu końcowego, czyli gotowej części. Może nią być prostopadłościan, walec, stożek, kula – jednym słowem cokolwiek co poddane dalszej obróbce dodawania i odejmowania materiału da żądany efekt końcowy. W przypadku koła pasowego bryłą bazową będzie walec o określonej średnicy i wysokości.

 

 • W oknie Model tree kliknąć Plane ZX – rysunek poniżej;

 drzewo modelu

 • Kliknąć przycisk Sketch w pasku narzędzi Current status - rysunek poniżej – płaszczyzna szkicowania ZX ustawi się równolegle do ekranu;

 okno statusu

 • Kliknąć przycisk Geometry w pasku narzędzi Compact panel, następnie przycisk Rectangle – rysunek poniżej;

 okno geometrii

 •   Kliknąć kolejno dwa punkty będące przeciwległymi wierzchołkami i narysować prostokąt używając stylu linii Normal – rysunek poniżej;

  jak utworzyc prostokat

 • Kliknąć przycisk Geometry w pasku narzędzi Compact panel, następnie przycisk Point – rysunek poniżej;

wstawianie punktu
 

 • Sprawdzić czy w pasku narzędzi Global snaps uchwyty Nearest point i Midpoint są aktywne, jeżeli nie uaktywnić je klikając na nie – rysunki poniżej;

wiezy 

 • Wstawić punkty odpowiednio w lewym dolnym wierzchołku oraz w środku górnej poziomej linii – rysunek poniżej;

 prostokat szkic

 • Kliknąć przycisk Adding constrains w pasku narzędzi Compact panel, następnie przycisk Align handles vertically – rysunek poniżej;

  panel kompaktowy

 • Kliknąć kolejno punkt środkowy górnej poziomej linii i początek układu współrzędnych (kolejność dowolna) – oba punkty znajdą się na jednej pionowej linii – rysunek poniżej;

 prostokat szkic

     Początek układu współrzędnych jest stały, nie można go przesunąć. W/w punkty znalazły się na wspólnej pionowej linii, ale to punkt środkowy górnej linii uległ przesunięciu, nie początek układu współrzędnych.

 

 • Kliknąć przycisk Adding constrains w pasku narzędzi Compact panel, następnie przycisk Align handles horizontally – rysunek poniżej;

 pasek wiezow

 • Kliknąć kolejno punkt w lewym dolnym wierzchołku i początek układu współrzędnych (kolejność dowolna) – oba punkty znajdą się na jednej poziomej linii – rysunek poniżej;

 prostokat szkic

 • Kliknąć przycisk Dimensions w pasku narzędzi Compact panel, następnie przycisk Linear dimension – rysunek poniżej;

pasek wymiarow 

 • Zwymiarować prostokąt oraz ustalić jego wymiary: wysokość 120, szerokość 51 – rysunek poniżej;

 zwymiarowany prostokat

 • Kliknąć lewym przyciskiem myszki dolną poziomą linię – linia zostanie podświetlona;
 • Utrzymując kursor na linii kliknąć prawym przyciskiem myszki i wybrać Change style... – rysunek poniżej;

  zmiana stylu linii

 • W ukazanym oknie Change styles of selected objects wybrać styl linii Axial i kliknąć przycisk OK – rysunek poniżej;

 okno stylu linii

 • Kliknąć ponownie przycisk Sketch – nastąpi wyjście ze szkicownika;

     Po opuszczeniu szkicownika narysowany kontur domyślnie pozostaje podświetlony. Jest to bardzo istotne, gdyż tylko w tej postaci można z niego utworzyć bryłę. Jeżeli ktoś z Państwa nieumyślnie odznaczył szkic, przed przystąpieniem do tworzenia bryły trzeba ponownie go zaznaczyć (podświetlić) klikając na niego w oknie Model tree.

 

 • Kliknąć przycisk Edit part w pasku narzędzi Compact panel, następnie przycisk Revolve – rysunek poniżej;

panel kompaktowy

     Przy tworzeniu brył brane są pod uwagę tylko linie Normal. W naszym przypadku styl linii leżącej na osi X został zmieniony z Normal na Axial, w związku z czym program widzi ten kontur jako otwarty i domyślnie chce utworzyć bryłę cienkościenną.

 • Kliknąć zakładkę Options, następnie wybrać opcję Spheroid – rysunek poniżej;

opcje tworzenia bryly

 • Kliknąć zakładkę Thin wall, następnie z rozwijalnego menu wybrać opcję None – rysunek poniżej;

kierunek wyciagania bryly 

 • Kliknąć przycisk Create object – bryła bazowa została utworzona - rysunek poniżej;

bryla po wyciagnieciu 

 • Zapisać plik;

 

Uruchomić program KOMPAS-3D LT V10;

Utworzyć plik modelowy;

W wolnej przestrzeni ekranu kliknąć prawym przyciskiem myszki, następnie klikając przyciskiem lewym wybrać Properties – rysunek poniżej;

Okno wlasciwosci

Wpisać numer rysunku 001 i nazwę części Koło pasowe, za każdym razem potwierdzając przyciskiem Enter – rysunek poniżej;

 Pasek opcji

Kliknąć zakładkę MP Parameters – rysunek poniżej;

 Pasek zakladek materialu

 Kliknąć pozycję Material, następnie przycisk Select from material list – rysunek poniżej;

 Jak ustawic material

 W ukazanym oknie Density of materials kliknąć kolejno Metals - Cast irons – Gray iron, następnie przycisk OK – rysunek poniżej;

 Rodzaje materialow

 
Kliknąć przycisk Create object – rysunek poniżej;

Utworzenie obiektu 3d 

Kliknąć przycisk Save w pasku narzędzi Standard (rysunek poniżej) i zapisać plik pod nazwą Przyklad_01;

 Zapisanie pliku

 

     Wybranie jest charakterystyczną cechą wszelkiego rodzaju kół pasowych, łańcuchowych czy zębatych, którego podstawowym celem jest zmniejszenie masy. W poprzednim rozdziale poprzez obrót wokół osi została utworzona bryła bazowa, czyli został dodany materiał. Tym razem, również poprzez obrót wokół osi, materiał zostanie odjęty.

 • Umiejscowić szkic na płaszczyźnie XY;
 • Kliknąć przycisk Geometry w pasku narzędzi Compact panel, następnie przycisk Continuous drawing of objects – rysunek poniżej;

 rysowanie linii ciaglych

 • Narysować kształt wybrania rozpoczynając np. od punktu 1 i kończąc na punkcie 4 – punkty 1 i 4 można połączyć na drodze rysowania, można również skorzystać z opcji Close – rysunki poniżej;

rysowanie lukow stycznych

 • Kliknąć przycisk Adding constrains w pasku narzędzi Compact panel, następnie przycisk Verticality – rysunek poniżej;

nadanie wiezu pionowego

 • Wskazać pochyłą linię – zostanie jej nadany pion – rysunek poniżej;

  rysunek z wiezem pionowym

 • Kliknąć dwukrotnie dolną poziomą linię;
 • Z rozwijalnego menu wybrać opcję Axial – rysunek poniżej;

 panel wyboru linii

 • Kliknąć przycisk Create object;
 • Umieścić na osi X dolną poziomą linię;
 • Kliknąć przycisk Geometry w pasku narzędzi Compact panel, następnie przycisk Project object – rysunek poniżej;

 panel wyboru narzędzi

 • Wskazać krawędź pokazaną na rysunku poniżej – zostanie ona zrzutowana na płaszczyznę szkicowania;

 wybor krawedzi do rzutowania

    Krawędź po zrzutowaniu (czyli linia) „pamięta” skąd pochodzi, co oznacza, że w przypadku zmiany położenia krawędzi oryginalnej (np. zmiana wysokości walca) linia również zmieni swoje położenie.

 • Kliknąć przycisk Dimensions w pasku narzędzi Compact panel, następnie przycisk Angular dimension – rysunek poniżej ;

 wymiar katowy

 • Wstawić wymiar kątowy o wartości 105 – rysunek poniżej;

 rysunek z wymiarem katowym

 • Wstawić punkt – rysunek poniżej;

 punkt przeciecia

 • Wstawić pozostałe wymiary – wymiar 96 od osi obrotu do wstawionego punktu - rysunek poniżej;

 zwymiarowany szkic

 • Zmienić styl zrzutowanej krawędzi (linii w szkicu) z Normal na Thin – dzięki temu nie będzie ona brana pod uwagę przy tworzeniu bryły do odjęcia;

    Kontur wybrania celowo wystaje poza zarys bryły (wymiar 3). Dzięki temu mamy pewność, że po odjęciu bryły wybrania program nie utworzy w tym miejscu powierzchni o zerowej grubości, co mogłoby się wydarzyć gdyby wymiar 3 wynosił 0.

 • Wyjść ze szkicownika;
 • Kliknąć przycisk Edit part w pasku narzędzi Compact panel, następnie przycisk Cut - revolve – rysunek poniżej ;

 wyciagniecie wokol osi z odjeciem

     Podobnie jak w poprzednim rozdziale jedna z linii została zamieniona na oś obrotu, w związku z czym program widzi ten kontur jako otwarty i domyślnie chce utworzyć bryłę cienkościenną.

 • Postępując podobnie jak w poprzednim rozdziale utworzyć pierwsze wybranie – rysunek poniżej;

  pierscien 3d

 • Ponownie umiejscowić szkic na płaszczyźnie XY;
 • Postępując podobnie jak w przypadku pierwszego wybrania narysować drugie i zwymiarować je – rysunek poniżej;

 druga strona

 • Utworzyć drugie wybranie – rysunek poniżej;

 druga strona pierscienia

 • Zapisać plik;

 

ascon logo1

Copyright © 2000-2021 by Usługi Informatyczne SZANSA Sp. z o.o. Autoryzowany Dystrybutor programu KOMPAS-3D w Polsce od 2008 roku. Wszelkie prawa zastrzezone.