Proszę zobaczyć na film, jak używać wybranych bloków.

 

Uzywanie blokow dynamicznych w KOMPAS-3D v15.1

Bloki można pobrać ze strony

 

Poniżej zamieściliśmy listę bloków dynamicznych do pobrania.

Bloki dynamiczne

 

Utworzyliśmy proste narzędzie do rysowania kół zębatych walcowych prostych.

Opis instalacji oraz sposób użycia zamieśliliśmy na filmie.
Proszę zobaczyć na film.


Oto link do pobrania nakładki.

Moduł do rysowania kół zębatych

Nakładka przeznaczona jest do projektowania konstrukcji stalowych. Posiada bazę profili stalowych.

konstrukcje-stalowe

Proszę zobaczyć na film ilustrujący pracę w konstrukcjach stalowych.

Biblioteka jest przeznaczona do projektowania elementów giętych stosowanych w przewodach wentylacyjnych, rurociągach z gazami i płynami.

Moduł pozwala na zaoszczędzenie czasochłonnych obliczeń przy konstrukcji powyższych elementów.

Biblioteka ta pozwala również na tworzenie rozwinięć 2D w wybranych jednostkach, z określoną dokładnością, obliczenia masy i możliwością zapisu współrzędnych punktów krzywych do pliku tekstowego.


Biblioteka pozwala na utworzenie następujących rozwinięć modeli, jak na rysunkach poniżej:

2013-11-29 13 43 28-KOMPAS-3D V14 x64 - Strona startowa2013-11-29 13 43 47-KOMPAS-3D V14 x64 - Strona startowa

2013-11-29 13 44 14-KOMPAS-3D V14 x64 - Strona startowa2013-11-29 13 45 38-KOMPAS-3D V14 x64 - Strona startowa

2013-11-29 13 46 30-KOMPAS-3D V14 x64 - Strona startowa2013-11-29 13 46 51-KOMPAS-3D V14 x64 - Strona startowa

2013-11-29 13 47 10-KOMPAS-3D V14 x64 - Strona startowa2013-11-29 13 47 35-KOMPAS-3D V14 x64 - Strona startowa

2013-11-29 13 47 51-KOMPAS-3D V14 x64 - Strona startowa2013-11-29 13 48 07-KOMPAS-3D V14 x64 - Strona startowa

 

 Po wpisaniu wymiarów program wygeneruje modele poszczególnych części, złożenie, oraz rysunki 2D z rozwinięciami blach.

  

KOMPAS-3D obejmuje nową bibliotekę KOMPAS-Macro, która umożliwia zapisywanie, otwieranie i przechowywanie makr.

Środowiskiem rozwoju makr jest Python, który jest językiem programowania wysokiego poziomu zorientowanym obiektowo. W makrach można stosować standardowe funkcje Win API, jak również korzystać ze specjalistycznych funkcji bibliotek KOMPAS-Macro. Opracowany tekst makra,  KOMPAS, zapisywany jest w pliku tekstowym.

Ponizej załączamy film z naszego seminarium. Na filmie pokazano tworzenie powierzchni, oraz automatyczne rzutowanie chmury punktów na płaszczyzny, i zwymiarowanie wysokości każdego punktu (uruchomienie makra następuje około 56 minuty filmu).

 

System rozpoznawania modeli 3D dla KOMPAS-3D umożliwia rozpoznawanie elementów części lub złożeń importowanych do KOMPAS-3D z innych systemów CAD.

System rozpoznawania modeli 3D rozbudowuje możliwości wymiany informacji pomiędzy użytkownikami korzystającymi z różnych programów CAD, poprzez odbudowę drzewa modelu. Dodatek pozwala na pełne wykorzystanie danych w środowisku KOMPAS-3D, łącznie z edycją.

System rozpoznawania modeli 3D importuje modele 3D tworząc kompletne drzewo modelu.

Proszę zobaczyć na film.

 

KOMPAS-3D umożliwia bezpośredni dostęp do biblioteki online TraceParts – jednego z największych katalogów części mechanicznych na świecie zapewniającego wiele opcji importu ponad 100 milionów modeli 3D CAD i rysunków 2D pochodzących od europejskich i innych dostawców części w branży narzędzi, maszyn, lotnictwa i kosmonautyki, samochodów i innych branż przemysłowych. Program TraceParts jest uruchamiany bezpośrednio z poziomu KOMPAS-3D. Wybrane części zostaną automatycznie wprowadzone do wykonywanego złożenia jako natywne modele 3D.

Biblioteka TraceParts, zawierająca katalogi producentów i standardowych części pochodzących od wszystkich głównych dostawców części jest teraz bezpośrednio dostępna z poziomu KOMPAS-3D – wybrane części są dostępne w natywnym formacie KOMPAS i są automatycznie wklejane do bieżącego złożenia jako natywne modele 3D. Zalety biblioteki, w połączeniu ze skutecznym systemem profesjonalnego modelowania parametrycznego 3D i rysowania 2D, KOMPAS-3D umożliwiają inżynierom, projektantom i innym użytkownikom KOMPAS znaczne zwiększenie wydajności i dokładności rysowania poprzez zastosowanie części udostępnionych w katalogach TraceParts.

Użytkownicy KOMPAS-3D są w stanie znacznie zwiększyć wydajność poprzez ograniczanie czasu projektowania dzięki zastosowaniu biblioteki.

APM Studio jest programem przeznaczonym do obliczania i projektowania elementów maszyn, mechanizmów i konstrukcji, a także wykonywania ogólnych analiz wytrzymałościowych za pomocą metody elementów skończonych.

APM Studio zawiera narzędzia do przygotowywania złożeń do kalkulacji, wyznaczania warunków i obciążeń granicznych, zintegrowane generatory siatki elementów skończonych (ze stałymi i zmiennymi stopniami) i system przetwarzania końcowego. Zestaw funkcji umożliwia pracę z częściami i złożeniami stałymi utworzonymi w KOMPAS-3D, a także analizę zachowania zaprojektowanego modelu pod wpływem zróżnicowanych elementów statycznych, częstotliwości podstawowej, stabilności i obciążeń termicznych.

mes

Analiza układu APM Studio pozwala na rozwiązywanie problemów liniowych:

 • stan intensywnego zdeformowania (kalkulacja statyczna);
 • wytrzymałość statyczna złożeń;
 • stabilność;
 • termoelastyczność;
 • przewodzenie ciepła w stanie stacjonarnym.

Wyniki kalkulacji:

 • rozkład ekwiwalentnych naprężeń i ich składowych, a także naprężeń głównych;
 • rozkład przemieszczeń liniowych, kątowych i łącznych;
 • rozkład odkształceń w komponentach modelu;
 • mapy i ortogonalne rysunki rozkładu sił wewnętrznych;
 • rozkład sił stycznych w kontaktujących się elementach;
 • wartość współczynnika bezpieczeństwa i tryb utraty stabilności;
 • rozkład współczynników bezpieczeństwa i ilość cyklów pomiaru wytrzymałości zmęczeniowej;
 • rozkład współczynników bezpieczeństwa za pomocą pomiaru przepływu i wytrzymałości;
 • rozkład pól i napięć termicznych;
 • współrzędne środka ciężkości, masy, wymiarów, długości, powierzchni, momentu bezwładności modelu, a także momentu bezwładności, momentu statycznego i prostopadłości przekrojów;
 • obsługa sił w podporach konstrukcyjnych i skumulowanej reakcji działającej na środek ciężkości modelu.

Podstawową funkcją programu APM Studio jest analiza modelów KOMPAS-3D według metody elementów skończonych.

 

 

 

Aplikacja jest przeznaczona do analiz dynamicznych, kinematycznych i statycznych modeli wykonywanych w KOMPAS-3D. Jako standardowa aplikacja KOMPAS-3D, biblioteka jest stworzona z myślą o inżynierach projektantach, którzy zajmują się projektowaniem maszyn i pracujących mechanizmów. Mechanizmy są opisane jako systemy sztywnych korpusów, połączeń i wzmocnień elementów.

Podczas procesu symulacji obsługiwana jest animacja modelu 3D w czasie rzeczywistym. Wszystkie wymagane zmienne dynamiczne i kinematyczne są dostępne do analiz, np. współrzędne, prędkości, przyspieszenia, siły reakcji połączeń, siły sprężyn, itp.


Funkcje obsługiwane przez bibliotekę:

 • Praca z liniowymi lub harmonicznymi elementami sił czasowo-zależnych, które są uwzględnione w standardowej bazie danych.
 • Modelowanie mechanizmów krzywkowych i systemów przekładni metodą zestawiania elementów.
 • Ustawianie regularnego, regularnie przyspieszonego/zwalnianego ruchu lub oscylacji harmonicznej dla wybranych poziomów swobody w procesach kinematycznych.


Możliwości zapewniane przez bibliotekę uniwersalnych mechanizmów:

 • Parametryzacja elementów sił i wyrażeń kinematycznych.
 • Tworzenie plików video (AVI) z efektami symulacji.
 • Rysowanie wykresów dowolnych zmiennych dynamicznych lub kinematycznych;
 • Obliczanie pozycji równowagi; ocena naturalnych częstotliwości i własnych wartości modelu w zależności od parametrów.
 • Biblioteki zawierają około dwudziestu przykładów modelów dynamicznych zapewniających możliwości w zakresie projektowania kinematycznego i dynamicznego zawieszeń samochodowych, silników, robotów, mechanizmów i maszyn. Pomoc zawiera szczegółowe informacje dotyczące projektowania i etapowe instrukcje tworzenia i analizowania modelu na wszystkich poziomach.
 • Aplikacja Universal Mechanism Express jest przeznaczona do wykonywania analiz dynamicznych, kinematycznych i statycznych modeli opracowanych w KOMPAS-3D.

analiza-kinematyczna

Biblioteka jest przeznaczona do tworzenia fotorealistycznych obrazów modeli i złożeń 3D sporządzonych w KOMPAS-3D. Biblioteka do renderingu pozwala na tworzenie skutecznie wykonywanych obrazów produktów w celu zastosowania ich w prezentacjach i reklamie. Tryb interaktywnego renderingu pozwala na podgląd modelu 3D z przedstawieniem rzeczywistego materiału.

artisan-rendering

 

Materiały

 • Szeroki zestaw materiałów (wiele rodzajów metalu, drewna, kamieni, tworzywa, itp.).
 • Dostosowywanie własności materiału, np. koloru, poziomu odbijania, przeźroczystości, połysku i tekstury.
 • Możliwość określania materiału do złożeń, części, operacji i powierzchni.
 • Dostęp do podglądu materiałów, otoczenia scen i oświetlenia skraca czas wykonywania fotorealistycznego obrazu.

Światła i cienie

 • Tworzenie światła wszechkierunkowego typu „omni”, światła strumieniowego, punktowego i odległego.
 • Zarządzanie prostymi cieniami na podstawie przeźroczystości obiektów.
 • Ustawienie i dostosowanie koloru i nasilenia dowolnego światła.

Sceny 3D

 • Tworzenie tła w celu udoskonalenia prezentacji części i złożenia.
 • Dodawanie wielu elementów dekoracyjnych i zapisywanie ich do pliku modeli 3D.
 • Wyświetlanie wcześniej utworzonych scen włączając oświetlenie, tło i elementy dekoracyjne.
 • Wybór standardowej sceny w celu szybkiego utworzenia obrazu w wysokiej jakości.
 • Import tła z formatów JPEG, TARGA, TIFF, BMP.

Obraz fotorealistyczny

Obraz wyświetlany jest w oddzielnym oknie biblioteki.

Obraz może być zapisywany do standardowego formatu (JPEG, TARGA, TIFF i BMP) z wybraną rozdzielczością.

Biblioteka do renderingu pozwala na tworzenie wysokiej jakości obrazów w KOMPAS-3D przed rozpoczęciem procesu produkcji i przy mniejszym nakładzie pracy.

 

Kreator raportów (zestawienia materiałów) umożliwia tworzenie wielu typów list zestawień modyfikowanych przez użytkownika. Aplikacja jest w pełni zintegrowana z programem KOMPAS-3D. Zestawienie może być powiązane z rysunkiem złożeniowym (zawierającym jeden lub więcej arkuszy) i złożeniami 3D.

Proszę zobaczyć na film o zestawieniach materiałów.

 

Rurociągi 3D to specjalistyczny moduł zintegrowany z KOMPAS-3D, służącym do automatyzacji rutynowych prac związanych z projektowanym rurociągów. Biblioteka wykorzystywana jest w budownictwie maszyn i projektowaniu sieci.

Funkcje aplikacji:

 • tworzenie tras i wykonywanie na nich dodatkowych operacji;
 • rozmieszczanie elementów rurociągów.


Tryby tworzenia rurociągów:

 • wg istniejących tras;
 • wg istniejących ścieżek określonych w dokumentach lub wg ich elementów;
 • dowolny.

Program Rurociągi 3D służy do automatyzacji procesu projektowania rurociągów.

Rurociągi mogą być projektowane automatycznie, pół-automatycznie i ręcznie.

W trybie automatycznym, rurociągi tworzone są według tras, a każda trasa może obejmować kilka linii. Tryb umożliwia utworzenie rurociągów, rozmieszczanie gniazd połączeń teowych, otworów wylotowych i żłobkowania wybranych połączeń rurowych wzdłuż ścieżek włączonych do tras.

W trybie pół-automatycznym, rurociąg jest tworzony przez zaznaczone segmenty ścieżek; otwory wylotowe i żłobkowanie wybranych połączeń rurowych nadal można wykonywać dowolnie.

W trybie ręcznym, oddzielne rurociągi mogą być tworzone jako segmenty lub jako ciągły rurociąg z ustalonymi promieniami łuków w punkach zmiany kierunku trasy.

Dodatkowe funkcje aplikacji:

 • rozmieszczanie składników i wyznaczanie rodzaju połączeń rurowych dla każdego składnika;
 • tworzenie elementów wpinanych do rurociągów;
 • żłobkowanie wybranego połączenia rurowego;
 • zmiana położenia powierzchni czołowych łożysk;
 • edytowanie średnicy i grubości ścian tworzonych rurociągów.

Program może korzystać z komponentów tworzonych ręcznie przez użytkownika i komponentów z katalogów standardowych części jako typowych elementów rurociągów.

Zestawy standardowych składników umieszczono w bibliotece:

 • Rurociąg z brakiem ograniczeń parametrów (użytkownik może ustawiać wymaganą klasyfikację przeznaczenia, średnicę zewnętrzną i grubość ściany na etapie projektowania);
 • Zestaw rurociągów tworzony za pomocą zintegrowanej tabeli zmiennych;
 • Zestaw rurociągów tworzony za pomocą odniesień do materiałów i pozycji magazynowych;
 • Zestaw otworów wylotowych tworzony za pomocą zintegrowanej tabeli zmiennych;
 • Otwory wylotowe za tworzone pomocą odniesień do części standardowych;

Zestaw połączeń prostopadłych oferowany jest w pakiecie dostosowanym do otworów wylotowych.

konstrukcje rurowe

ascon logo1

Copyright © 2000-2021 by Usługi Informatyczne SZANSA Sp. z o.o. Autoryzowany Dystrybutor programu KOMPAS-3D w Polsce od 2008 roku. Wszelkie prawa zastrzezone.