Rozdział 8 – dodanie wkładki oporowej do podłożenia płyta dociskająca kpl.

W tym rozdziale:

 • do pliku podzłożeniowego PSR-Z 001 zostanie dodany komponent wkładka oporowa PSR-D 004;
 • komponentowi zostaną odebrane stopnie swobody i zostanie on odpowiednio umiejscowiony względem płyty dociskającej;
 • zostaną dodane dwa wkręty M5x16;

8.1 Dodanie wkładki oporowej

 • Otworzyć plik złożeniowy PSR-Z 001;
 • Wstawić komponent PSR-D 004w pobliżu płyty dociskowej – rysunek poniżej;
 • Kliknąć przycisk Przesunięciei przesunąć wkładkę oporową w żądane miejsce – rysunek poniżej;
 • Nałożyć wiąz Przyleganie na płaszczyzny XY komponentów Wkładka oporowa oraz Płyta dociskająca;
 • Nałożyć wiąz Przyleganie na płaszczyzny ZY komponentów Wkładka oporowa oraz Płyta dociskająca;

Dwa stopnie swobody zostały już odebrane i w tej chwili płytka oporowa jest dokładnie współosiowa z otworem w płycie dociskowe – rysunek poniżej. Ta współosiowość została narzucona nie za pomocą jednego więzu Współosiowość, lecz z wykorzystaniem dwóch więzów Przyleganie. Dlaczego? Dlatego, że bardzo często na etapie projektowania już „poskładane” detale ulegają zmianie, np. do szkicu który odpowiada za powierzchnię cylindryczną dodajemy jakąś modyfikację, szkic się nam rozsypuje więc chcąc ratować detal tworzymy nowy. Nowy kontur to nowa powierzchnia cylindryczna, której wiąz Współosiowośćjuż nie rozpoznaje i w pliku złożeniowym otrzymujemy komunikat o utracie wiązu bądź wiązów. Natomiast płaszczyzny układu współrzędnych są stałe, więzy z nimi powiązane nie ulegają utracie nawet wtedy gdy nasza płytka oporowa z okrągłej zrobi się kwadratowa. Dlatego modelując część trzeba patrzeć „poza” plik modelowy i biorąc pod uwagę jej współpracę z innymi elementami urządzenia tak umieścić ją w przestrzeni aby jakiekolwiek zmiany jej kształtu nie wpływały już na więzy.

 • Nałożyć wiąz Przyleganiena dolną powierzchnię płytki oporowej oraz dolną powierzchnię otworu w nadlewie środkowym płyty dociskającej – rysunek poniżej;
 • Zregenerować plik;

Komponentowi zostały odebrane wszystkie stopnie swobody. Teraz pozostaje już tylko sprawdzić, czy płytka dociskająca poprawnie współpracuje z otworem płyty dociskowej – rysunek poniżej.

 • Zapisać plik;

Do góry

8.2 Dodanie elementów złącznych

 • Otworzyć plik złożeniowy PSR-Z 001;
 • Z paska głównego wybrać kolejno Ustawienia-TraceParts Online, następnie postępując zgodnie z filmem instruktażowym na stronie www.kompas-3d.pl wstawić w pobliżu płyty dociskowej wkręt M5x16 – rysunek poniżej;
 • Kliknąć przycisk Obrót (sposób 1)i obrócić wkręt w żądane położenie – rysunek poniżej;
 • Nałożyć wiąz Współosiowośćna powierzchnie walcowe wkrętu i wkładki oporowej – rysunek poniżej;
 • Nałożyć wiąz Przyleganiena powierzchnie czołowe łba wkrętu i wkładki oporowej – rysunek poniżej – powierzchnie komponentów przylgną do siebie;
 • Nałożyć wiąz Równoległośćna dowolną powierzchnię sześciokąta wkrętu i np. płaszczyznę XY wkładki oporowej – rysunek poniżej;
 • Zregenerować złożenie;

Podczas całego procesu modelowania czy składania złożenia, w tym również w procesie nakładania więzów, ważne jest aby zachować porządek i logiczną całość w następujących po sobie działaniach. W przypadku więzów zalecam aby powierzchnie, płaszczyzny itp. elementy jednego komponentu wiązać z odpowiednimi powierzchniami, płaszczyznami itp. elementami drugiego komponentu, czyli unikać sytuacji w której np. wkręt posiada więzy do trzech różnych komponentów (Współosiowość do płyty dociskającej, Przyleganie do płytki oporowej, Równoległość do płaszczyzny pliku złożeniowego). Wspomniany porządek znajduje swoje odzwierciedlenie w oknie Drzewo modelu – wszystkie więzy w sposób jasny i przejrzysty znajdują się w rozwijalnych menu – rysunek poniżej;

 • Postępując w sposób opisany powyżej dodać drugi wkręt;

Ostatnią czynnością jaka pozostaje do wykonania jest sprawdzenie, czy wkręty zostały dobrane prawidłowo. Jeżeli są za krótkie lub za długie należy je wymienić na właściwe, bądź też zmodyfikować komponenty z którym współpracują.

 • Zapisać plik;

Rozdział 9 – kulka łożyskowa

W tym rozdziale:

 • zostanie założony plik modelowy;
 • zostanie zamodelowana kulka łożyskowa – rysunek poniżej;

9.1 Założenie pliku modelowego

 • Założyć plik modelowy;
 • W oknie Zmienne wprowadzić parametr średnica_kulki– rysunek poniżej;
 • We właściwościach pliku wpisać numer rysunku PŚR-D 005;
 • We właściwościach pliku wpisać nazwę części Kulka łożyskowa;
 • We właściwościach pliku wybrać jeden z gatunków stali;
 • Zapisać plik pod nazwą PSR-D 005;

9.2 Tworzenie bryły bazowej

W przypadku kulki łożyskowej bryła bazowa jest zarazem bryłą końcową. Ze względu na prostotę proszę ten element zamodelować samodzielnie, pamiętając aby początek układu współrzędnych znajdował się w środku geometrycznym kulki – rysunek poniżej;

Rozdział 10 – dodanie kulki łożyskowej do podłożenia płyta dociskająca kpl.

W tym rozdziale:

 • do pliku podzłożeniowego PSR-Z 001 zostanie dodany komponent kulka łożyskowa PSR-D 005;
 • komponentowi zostaną odebrane stopnie swobody i zostanie on odpowiednio umiejscowiony względem wkładki oporowej;
 • zostanie utworzona tablica komponentów;

10.1 Dodanie kulki łożyskowej

 • Otworzyć plik złożeniowy PSR-Z 001;
 • W oknie Drzewo modelu rozwinąć menu Komponenty, następnie nacisnąć i przytrzymując wciśnięty klawisz Ctrl wskazać pozycje Płyta dociskająca oraz Wkręt M5x16 (x2), zwolnić klawisz – rysunek poniżej;
 • Na dowolnej z zaznaczonych pozycji kliknąć prawym przyciskiem myszki, następnie w ukazanym oknie wybrać pozycję Ukryj w złożeniu – rysunek powyżej – po kliknięciu lewym przyciskiem myszki w dowolnym wolnym miejscu ekranu zaznaczone komponenty zostaną ukryte;
 • Wstawić komponent PSR-D 005w pobliżu wkładki oporowej – rysunek poniżej;
 • Nałożyć wiąz Przyleganie na płaszczyzny XY komponentów Kulka łożyskowa oraz Wkładka oporowa;
 • Nałożyć wiąz Przyleganie na płaszczyzny ZX komponentów Kulka łożyskowa oraz Wkładka oporowa;
 • W pasku narzędzi Panel kompaktowy kliknąć przycisk Więzy, następnie przycisk Dystans– rysunek poniżej;
 • Postępując zgodnie z poleceniami w linii komunikatów w oknie Drzewo modelu wskazać kolejno pozycje Płaszczyzna ZY w menu Kulka łożyskowa, następnie Płaszczyzna ZY w menu Wkładka oporowa;
 • W zakładce Opcje, w pozycji odległość wpisać dowolną wartość, np. 35– rysunek poniżej;
 • Nałożyć wiąz odległości klikając przycisk Tworzenie obiektu;
 • Zakończyć nadawanie więzów klikając przycisk Przerwanie operacji;
 • Zregenerować złożenie;
 • Uzależnić wiąz Dystans od parametru v29 (Wyciągnięcie z odjęciem po okręgu:1/Szkic:2/rozdział 7.3) – kulka łożyskowa znajdzie się na właściwej pozycji – rysunek poniżej;
 • Zregenerować złożenie;
 • Zapisać plik;

Do góry

10.2 Tworzenie tablicy komponentów

 • W pasku narzędzi Panel kompaktowy kliknąć przycisk Tworzenie i edycja złożeń, następnie z rozwijalnego menu przycisk Tablica (sposób 3)– rysunek poniżej;
 • Postępując zgodnie z poleceniami w linii komunikatów w oknie Drzewo modelu wskazać komponent Kulka łożyskowa;
 • W zakładce Opcje kliknąć przycisk , następnie w oknie Drzewo modelu wskazać Oś Y pliku złożeniowego Płyta dociskowa kpl.– rysunek poniżej;
 • W zakładce Opcje w pozycji N2 wpisać 20 jako ilość kulek łożyskowych – rysunek powyżej;
 • Utworzyć tablicę kołową klikając przycisk Tworzenie obiektu– rysunek poniżej;
 • Zapisać plik;

Rozdział 11 - śruba

W tym rozdziale:

 • zostanie założony plik modelowy;
 • zostanie zamodelowana śruba prasy – rysunek poniżej;

11.1 Założenie pliku modelowego

 • Założyć plik modelowy;
 • W oknie Zmienne wprowadzić parametr gwint_sruby i powiązać go z parametrem gwint_sruby z pliku złożenia głównego PSR 000– rysunek poniżej;
 • W oknie Zmienne wprowadzić parametr długość_czesci_gwintowanej i powiązać go z parametrem wysokość_podnoszenia z pliku złożenia głównego PSR 000 – rysunek powyżej;

Na tak wczesnym etapie modelowania (projektowania), bez dokładnej znajomości konstrukcji płyty górnej, nie jest możliwe ostateczne ustalenie długości części gwintowanej śruby, dlatego należy ją przyjąć orientacyjnie. Dokładna wartość tego parametru zostanie ustalona po zamodelowaniu wszystkich części i zmontowaniu prasy w pliku złożenia głównego – wtedy też zmieniając jej wartość z poziomu pliku złożeniowego dokonany ostatecznej weryfikacji utworzonych powiązań międzyplikowych.

 • We właściwościach pliku wpisać numer rysunku PŚR-D 006;
 • We właściwościach pliku wpisać nazwę części Śruba;
 • We właściwościach pliku wybrać jeden z gatunków stali;
 • Zapisać plik pod nazwą PSR-D 006;

Do góry

11.2 Tworzenie bryły bazowej

W przypadku śruby przyjmijmy za bryłę bazową długość części gwintowanej.

 • Umiejscowić szkic na płaszczyźnie ZX;
 • Narysować i zwymiarować okrąg o środku w początku układu współrzędnych – rysunek poniżej;
 • Wyjść ze szkicownika klikając przycisk Szkic;
 • Kliknąć przycisk Wyciągnięcie (sposób 1) i utworzyć bryłę bazową o długości długość_czesci_gwintowanejw kierunku dodatnim osi Y – rysunek poniżej;
 • Kliknąć przycisk Gwint i nagwintować walec na całej długości (gwint trapezowy niesymetryczny 36x6);
 • Zapisać plik;

Do góry

11.3 Tworzenie części spodniej śruby

 • Umiejscowić szkic na płaszczyźnie XY;
 • Narysować kontur zamknięty (styl linii Konturowa) oraz oś obrotu (styl linii Osiowa) – rysunek poniżej;
 • Zwymiarować kontur i oś obrotu – rysunek powyżej;
 • Wyjść ze szkicownika klikając przycisk Szkic;
 • Kliknąć przycisk Wyciągnięcie (sposób 2)i utworzyć spodnią część śruby – rysunek poniżej;

Kołnierz części spodniej śruby współpracuje z otworem w nadlewie środkowym płyty dociskającej prasy. Ponieważ średnica wkładki oporowej została związana ze średnicą otworu, w przypadku kołnierza śruby należało by zrobić tak samo. Ale uwaga … zarówno w przypadku płyty dociskającej jak i wkładki oporowej mamy do czynienia ze średnicą, tymczasem kołnierz śruby powstał przez obrót konturu, czyli wymiar go opisujący to promień. Niby nic trudnego, promień to przecież połowa średnicy, niemniej jednak w programie KOMPAS-3D V10 z parametrem zaimportowanym do pliku w sposób bezpośredni nie można nic zrobić – nie można go podzielić, pomnożyć, dodać bądź odjąć od niego żadnej wartości. Dlatego w przypadku gdy zachodzi konieczność np. podzielenia importowanego parametru należy to zrobić w sposób opisany poniżej.

 • W oknie Zmienne utworzyć parametr parametr_01 i uzależnić go od parametru v68 cechy Wyciągnięcie po linii prostej:3/Szkic:3 pliku PSR-D 003– rysunek poniżej;
 • Rozwinąć menu Wyciągnięcie po okręgu:1/Szkic:2 i uzależnić parametr v49 od połowy wartości parametru parametr_01 – rysunek poniżej;
 • Zregenerować model;
 • Umiejscowić szkic na płaszczyźnie XY;
 • Narysować kontur zamknięty (styl linii Konturowa) oraz oś obrotu (styl linii Osiowa) – rysunek poniżej;
 • Zwymiarować kontur i oś obrotu – rysunek powyżej;
 • Wyjść ze szkicownika klikając przycisk Szkic;
 • W oknie Zmienne wszystkie trzy parametry definiujące kontur uzależnić od odpowiednich parametrów cechy Wyciągnięcie z odjęciem po okręgu:1/Szkic:2 pliku PSR-D 004;
 • Kliknąć przycisk Odjęcie (sposób 2)i wykonać bieżnię łożyskową – rysunek poniżej;
 • Zregenerować model;
 • Zapisać model;

Do góry

11.4 Tworzenie części górnej śruby

 • Umiejscowić szkic na powierzchni zaznaczonej na rysunku poniżej;
 • Narysować i zwymiarować okrąg o środku w początku układu współrzędnych – rysunek poniżej;
 • Wyjść ze szkicownika klikając przycisk Szkic;
 • Kliknąć przycisk Wyciągnięcie (sposób 1)i utworzyć walec o wysokości 5 mm – rysunek poniżej;
 • Umiejscowić szkic na powierzchni zaznaczonej na rysunku powyżej;
 • Narysować prostokąt o środku w początku układu współrzędnych – rysunek poniżej;
 • W pasku narzędzi Panel kompaktowy kliknąć przycisk Więzy, następnie z rozwijalnego menu przycisk Równość długości– rysunek poniżej;
 • Postępując zgodnie z poleceniami w linii komunikatów wskazać, w dowolnej kolejności, dłuższy i krótszy bok prostokąta – boki staną się sobie równe – rysunek poniżej;
 • Zwymiarować kontur – rysunek powyżej;
 • Wyjść ze szkicownika klikając przycisk Szkic;
 • Kliknąć przycisk Wyciągnięcie (sposób 1)i utworzyć prostopadłościan o wysokości 13 mm – rysunek poniżej;
 • Umiejscowić szkic na powierzchni zaznaczonej na rysunku powyżej;
 • Narysować okrąg wpisany w kwadrat (zastosować wiąz Styczność)– rysunek poniżej;
 • Wyjść ze szkicownika klikając przycisk Szkic;
 • Kliknąć przycisk Wyciągnięcie (sposób 1)i utworzyć walec o wysokości 30 mm – rysunek poniżej;
 • Kliknąć przycisk Gwint i „nagwintować” na całej długości walec o średnicy ?18 (skok normalny gwintu M18 to 2.5);
 • Zapisać plik;

Do góry

11.5 Dodawanie faz i zaokrągleń

 • Kliknąć przycisk Fazai fazować krawędzie jak na rysunku poniżej;
 • Kliknąć przycisk Fazai fazować krawędzie jak na rysunku poniżej;
 • Kliknąć przycisk Zaokrąglenie i zaokrąglić krawędzie jak na rysunku poniżej;
 • Kliknąć przycisk Zaokrągleniei zaokrąglić krawędzie jak na rysunku poniżej;
 • Zapisać plik;

Do góry

11.6 Dodanie płaszczyzny

Ostatnią czynnością jaka pozostała aby zakończyć modelowanie tej części jest dodanie płaszczyzny która posłuży do prawidłowego umiejscowienia kulek łożyskowych na bieżni.

 • Kliknąć przycisk Płaszczyzna (sposób 1) i wstawić płaszczyznę odsuniętą od powierzchni pokazanej na rysunku poniżej o wartość parametru v31(rozdział 7.3) w kierunku ujemnym osi Y – rysunek poniżej;
 • Zapisać plik;

Rozdział 12 – dodanie śruby do podłożenia płyta dociskająca kpl.

W tym rozdziale:

 • do pliku podzłożeniowego PSR-Z 001 zostanie dodany komponent śruba PSR-D 006;
 • komponentowi zostaną odebrane stopnie swobody i zostanie on odpowiednio umiejscowiony względem wkładki oporowej i kulek łożyskowych;

12.1 Dodanie śruby

 • Otworzyć plik złożeniowy PSR-Z 001;
 • Wstawić komponent PSR-D 006 w pobliżu płytki oporowej – rysunek poniżej;
 • Nałożyć wiąz Przyleganie na płaszczyzny XY komponentów Śruba oraz Wkładka oporowa;
 • Nałożyć wiąz Przyleganie na płaszczyzny ZY komponentów Śruba oraz Wkładka oporowa;
 • Nałożyć wiąz Przyleganie na płaszczyzny odsunięte komponentów Śruba oraz Wkładka oporowa;
 • Zakończyć nadawanie więzów klikając przycisk Przerwanie operacji;
 • Zregenerować złożenie;

Po nałożeniu więzów pozostaje sprawdzić, czy komponent PSR-D 006prawidłowo współpracuje z kulkami łożyskowymi – rysunek poniżej.

 • Zapisać plik;

ascon logo1

Copyright © 2000-2021 by Usługi Informatyczne SZANSA Sp. z o.o. Autoryzowany Dystrybutor programu KOMPAS-3D w Polsce od 2008 roku. Wszelkie prawa zastrzezone.