Nowa wersja aplikacji KOMPAS-3D więcej niż 50 aktualizacji i usprawnień.


Podczas tworzenie nowej wersji KOMPAS-3D V12skupiono się na następujących obszarach:

 • zaawansowane modelowanie powierzchniowe
 • wsparcie dla możliwości sprzętowych do przetwarzania obrazu
 • zestawienie materiałów (BOM)

Zaawansowane modelowanie powierzchniowe

Nowy typ modelowania powierzchni:

 1. Powierzchnia prostokreślna wykorzystywane do tworzenia powierzchni utworzonej w wyniku ruchu po linii prostej w przestrzeni.

  Powierzchnia prostokreślna

 2. Powierzchnia przez sieć krzywych (powierzchnia obła)– stosowane do tworzenia splajnów powierzchni przez przecinające krzywe.

  Powierzchnia obła

 3. Powierzchnia przez sieć punktów

  powierzchnia przez siec punktow

 4. Powierzchnia przez chmurę punktów– stosowane do tworzenia powierzchni NURBS - powierzchnie przez punkty przestrzeni. System interpretuje punkty warstwy jako sieć punktów i tworzy powierzchnie tej sieci.

  Powierzchnia przez chmurę punktów

 5. Powierzchnia równoległa (offset)– służy do tworzenia powierzchni odsuniętej o stałą odległość od określonej powierzchni lub grupy połączonych powierzchni.

  Powierzchnia równoległa

 6. Obcinanie powierzchni– jest to odcięcie części powierzchni lub tworzenie wycięcia w kształcie.

  Obcinanie powierzchni

 7. Rozszerzanie powierzchni– ma na celu rozszerzenie powierzchni poza określoną granicę o zadaną odległość lub do wybranego wierzchołka.

  Rozszerzanie powierzchni

 8. Szycie powierzchni – łączenie kilku powierzchni w jedną do wykorzystania w przyszłości jako pojedynczy obiekt. Szycie powierzchni

Aby dowiedzieć się więcej przejdź do „Modelowania 3D”

Wsparcie sprzętowego przyśpieszania wyświetlania obrazu.

Wizualizacja w dokumentach graficznych jest obecnie dostępna zarówno poprzez GDI (obliczane przez procesor komputera), jak i OpenGL (obliczane przez specjalny procesor graficzny). Korzystanie z OpenGL umożliwia przyspieszenie prędkości wizualizacji np. podczas zmiany skali lub przesuwania obrazu. Pozwala to na zwiększenie prędkości odświeżania (przerysowania) rysunków od kilkunastu do kilkudziesięciu razy.

Aby dowiedzieć się więcej przejdź do „Dokumenty graficzne”

Zestawienie materiałów (BOM)

Utworzono możliwość tworzenia raportu we właściwościach modelu i złożenia

Można umieścić w zestawieniu wybrane właściwości obiektów wybierając je ręcznie lub automatycznie wskazując poziom struktury złożenia. Ponadto w celu wybrania obiektu są dostępne różne filtry.

Aby dowiedzieć się więcej przejdź do „Dokumenty graficzne”

Wspomaganie OpenGL

Pełna lista nowości

Ogólne usprawnienia

 • Teraz obrazy mogą być generowane w dokumentach graficznych z wykorzystaniem zarówno GDI jak i OpenGL (wcześniej użyte było tylko GDI). Można wybrać metodę generowania obrazu z użyciem Use OpenGL, która jest dostępna w Service - Options... - System - Graphic Editor - View Control. Korzystanie z OpenGL pozwala na przyspieszenie generowania obrazu np. podczas skalowania lub przesuwania obrazu.
  Obrazy generowane są teraz tylko z użyciem OpenGL, dlatego stosowanie opcji Use OpenGL Only jest jedyną opcją braną pod uwagę w modelu zarządzania obrazami (Service - Options - System — Model Editor - View Control).
 • Został usprawniony pasek narzędzi:
  • Teraz użytkownik może konfigurować zawartość paska narzędzi. Można to zrobić za pomocą przycisku Interface Settings w prawej części paska narzędzi.
  • Domyśla zawartość paska narzędzi zależy teraz nie tylko od bieżącego typu dokumentu, ale także od typu wybranego obiektu.
  • Kiedy obiekt zostanie wybrany pojawia się teraz pasek narzędzi w drzewie rysunku lub w drzewie modelu jak również pojawia się, kiedy klikniemy w puste pole w dokumencie.
 • Jest teraz dostępna skala 1.0 dla ustawienia współczynnika skalowania ekranu 1.0 w aktywnym oknie. Polecenie to jest dostępne w menu View --> Scale i na pasku narzędzi po kliknięciu w puste pole dokumentu.
 • Animacje obrazów GIF zostały dodane systemu pomocy.

Modelowanie 3D

 • Zostały dodane nowe polecenia do wspomagania tworzenia i edycji powierzchni.
  • Powierzchnia poprzez przesuwanie – służy do tworzenia powierzchni poprzez ruch linii prostej w przestrzeni. Ruch ten prowadzony jest po dwóch kierunkach. Jeden z kierunków może być punktem. Można edytować domyślne cięcie powierzchni do powierzchni.
  • Powierzchnia przez sieć krzywych – służy do tworzenia splajnów powierzchni przez dwie wzajemnie przecinające się krzywe. Można wybrać warunek pokrycia powierzchni powstających z istniejących powierzchni.
  • Powierzchnia przez sieć punktów - służy do tworzenia powierzchni NURBS przez punkty tworzące wyobrażalną sieć tzn. punkty znajdują się w kilku rzędach i w każdym jest taka sama liczba punktów. Można utworzyć punkty sieci w oparciu o istniejącą powierzchnię i pobrać współrzędne z pliku, aby utworzyć powierzchnię.
  • Powierzchnia przez chmurę punktów - służy do tworzenia powierzchni NURBS przez punkty dowolnie zlokalizowane w przestrzeni. System interpretuje punkty warstwy jako punkty siatki i tworzy powierzchnię w oparciu o tą siatkę.
  • Powierzchnia odsunięta (równoległa) – służy do tworzenia powierzchni odsuniętej o stałą odległość od określonej powierzchni lub grupy połączonych powierzchni.
  • Przycinanie powierzchni – służy do ucinania części powierzchni lub cięcia w zależności od kształtu obiektów leżących na powierzchni lub ją przecinających. Można również przyciąć wzdłuż konturu szkicu z rzutowaną na wybraną powierzchnię.
  • Wydłużanie powierzchni – ma na celu rozszerzenie powierzchni poza określoną granicę o zadaną odległość lub do wybranego wierzchołka. Istnieją trzy sposoby rozszerzenia: poprzez tą samą powierzchnię, poprzez powierzchnię styczną, lub poprzez przesuwanie powierzchni po wyznaczonym kierunku.

  Przyciski do wywoływania poleceń domyślnie znajdują się w pasku narzędzi Surface.
 • Dostępne jest teraz polecenie Curve Equidistant Line pozwalająca na stworzenie krzywej, która jest odsunięta prostopadle o równą odległość od istniejącej krzywej, krawędzi lub szkicu. Są dostępne dwie metody: odsunięcie prostopadłe (offset) po kierunku i odsunięcie prostopadłe wzdłuż powierzchni.

  Przycisk do wywoływania polecenia znajduje się w pasku narzędzi 3D Curves.
 • Dostępne jest teraz polecenie Thicken, które pozwala tworzyć podstawowe bryły z istniejącej powierzchni. Nowa bryła jest reprezentowana poprzez wypełnioną objętość z materiałem między powierzchnią początkową, a odsuniętą lub pomiędzy dwoma odsuniętymi powierzchniami jeśli są odsunięte w obu kierunkach. Przycisk do wywoływania polecenia znajduje się w pasku narzędzi Edit Part (Assembly).
 • Dostępne są teraz polecenia do tworzenia grup punktów – sortowane grupy punktów
  • Grupa punktów na krzywej – służy do tworzenia punktów leżących na krzywej. Dostępne są trzy sposoby tworzenia: równomiernie, o określonych odstępach i równych odstępach z parametrem krzywej W razie potrzeby zamiast całej krzywej, można użyć części.
  • Grupa punktów na powierzchni – służy do tworzenia punktów, które leżą na powierzchni i poprzez aproksymację ją opisują. Dostępne są trzy metody tworzenia: poprzez liczbę punktów wzdłuż osi U i V, liniowo i odchylenie kątowe.
  • Grupa punktów z pliku – służy do tworzenia punktów przez współrzędne pobierane z pliku TXT, XLS, lub ODS. Jest możliwość wyboru metody koordynacji w układzie: prostokątnym, cylindrycznym lub sferycznym. Grupa punktów jest powiązana z plikiem współrzędnych.

  W razie potrzeby, grupa punktów może być rozbita do oddzielnych punktów.
  Przyciski do wywoływania poleceń domyślnie znajdują się w pasku narzędzi 3D Lines.
 • Obecnie są dostępne polecenia do tworzenia szyków obiektów geometrycznych względem krzywych lub punktów.
  • Szyk wzdłuż siatki – służy do tworzenia szyku obiektów geometrycznych poprzez punkty znajdujące się w prostokątnym układzie współrzędnych.
  • Szyk wzdłuż siatki cylindrycznej – służy do tworzenia szyku obiekt geometrycznych względem siatki w układzie cylindrycznym.
  • Szyk wzdłuż krzywej – służy do tworzenia szyku obiektów geometrycznych wzdłuż krzywej.
  • Odbicie lustrzane – służy do tworzenia symetrycznych – w stosunku do oryginalnych - kopii obiektów geometrycznych względem określonej płaszczyzny lub płaskiego obiektu.

  Stosowane metody do tworzenia szyków obiektów geometrycznych są podobne do tych używanych przy tworzeniu szyków dla elementów.
  Przyciski do wywoływania poleceń domyślnie znajdują się w pasku narzędzi 3D Lines.
 • Są teraz dostępne nowe polecenia do tworzenia tymczasowych obiektów.
  • Płaszczyzna przez płaszczyznę krzywej – służy do tworzenia pomocniczej płaszczyzny, która odpowiada płaszczyźnie na której jest określona krzywa.
  • Płaszczyzna styczna do powierzchni w punkcie - służy do tworzenia dodatkowej płaszczyzny stycznej do wybranej powierzchni w danym punkcie. Jeśli wybrany punkt nie leży na powierzchni, to płaszczyzna wtedy przechodzi przez punkt zrzutowany na powierzchnię.
  • Oś przez wierzchołek obiektu – służy do tworzenia dodatkowej linii prostej przechodzącej przez wierzchołek w kierunku określonym przez obiekt lub wektor. Wektor może być utworzony za pomocą przycisku Vector Draving na panelu kontrolnym.

  Przyciski do wywoływania poleceń domyślnie znajdują się w pasku narzędzi Construction Geometry.
 • Polecenie Spline jest ulepszone:
  • metody, które zostały dodane są podobne do tych dostępnych przy poleceniu Polyline (przez punkty, przez osie układu współrzędnych, równolegle lub prostopadle do obiektu),
  • jest możliwe tworzenie splajnu na istniejących powierzchniach i krzywych na początku i na końcu wierzchołków; splajny można dostosować we właściwościach paska narzędzi Mates.
 • Jest możliwość tworzenia wektora, który określa kierunek rysowania i stąd został dodany przycisk Vector Drawing na panelu kontrolnym do istniejących poleceń:
  • powierzchnia przez wierzchołek i prostopadła do krawędzi,
  • LCS,
  • punkt (metoda tworzenia - przesuń i zrzutuj),
  • polilinia, splajn (metoda tworzenia - równolegle do obiektu),
  • łuk (metoda tworzenia przez dwa punkty i kierunek),
  • punkt zaczepienia,
  • odchylenie powierzchni,
  • szyk na siatce.
 • Zostało dodane więcej narzędzi do pracy z właściwościami części, złożeń i podzespołów.
  • Dodano nowe właściwości systemowe: autor, komentarze, firma, ilości itp.
  • Obecnie możliwe jest dostosowanie właściwości. Niestandardowe właściwości są przechowywane w bibliotekach w plikach lpt.
  • Użycie opcji Property Management w celu kontroli właściwości – tworzy nowe biblioteki z właściwościami przenoszenia z bibliotek do aktualnego modelu. Polecenie jest wywoływane z menu Service - Style Libraries - Object Properties. Przycisk polecenia jest również dostępny na nowym pasku narzędzi Reports.
  • Jest możliwe, aby dostosować listę właściwości – w tym celu wybierz właściwości, których wartości mogą być ustawione przy pracy z modelem. Lista właściwości bieżącego modelu jest wywoływana poprzez polecenie z menu Service - Options - Current Part/Assembly - Customization of Property List. Natomiast dostosowanie listy właściwości dla nowych części jest wywoływane poleceniem z menu Service - Options – New Documents - Part/ Assembly - Customization of Property List. Można również wywołać polecenie dostosowania listy właściwości bieżącego modelu przy wprowadzaniu wartości.
 • Została dodana możliwość sporządzania raportów przez właściwości modelu – tabela zawiera własności obiektów, które tworzą model (dla złożenia – komponenty i dla części szczegóły). Obiekty, których własności musza być zawarte w raporcie mogą być wybrane ręcznie lub automatycznie przez określenie poziomu złożenia zespołu (wszystkie obiekty powyżej określonego poziomu będą rozpatrywane). Ponadto w celu wybrania obiektów można użyć filtra. Styl raportu określa formularz raportu – zestaw wyświetlanych własności, sortowania, numeracji, układu tekstu, szerokości kolumn, jak również inne parametry. Style raportów są przechowywane we właściwościach stylów w plikach LRT. Można użyć pierwotnie zdefiniowanego stylu lub utworzyć nowy przy sporządzaniu raportu.
  Utworzony raport jest wyświetlany w specjalnym oknie.
  Okno z danymi posiada własne menu i pasek narzędzi, pozwala na edycję, przeglądanie raportów i kontrolę wyświetlania linii tabeli. Możliwa jest również zmiana stylu raportu.
  Okno pozwala na drukowanie raportu lub zapisanie go zarówno do istniejących dokumentów KOMPASU, jak również do następujących typów dokumentów:
  • KOMPAS – rysunek (plik *.cdw),
  • KOMPAS – fragment (*.frw),
  • KOMPAS – dokument tekstowy (*.kdw),
  • KOMPAS – tabela (*.tbl),
  • Dokument tekstowy (*.txt),
  • Arkusz kalkulacyjny OpenOffice (*.ods),
  • Arkusz kalkulacyjny MS Office (*.xls).
  Przyciski poleceń Create Report, Report Styles i Property Management znajdują się na nowym pasku narzędzi Reports.
 • Możliwe jest teraz tworzenie złożenia z części tylko do odczytu. Edycja tych części jest ograniczona. Wybór poziomu dostępu do poleceń są w menu kontekstowym części w drzewie modelu. Funkcja „tylko do odczytu” może być ustawiona podczas niestandardowego otwierania pliku.
 • Można teraz ustawiać hasła dla systemu i niestandardowego otwierania złożenia.
 • Polecenie zaokrąglenie zostało ulepszone:
  • następujące metody tworzenia zostały dodane: z eliptycznego łuku, ze skalą (K od 0 do 1), ze stałą cięciwą;
  • dodano możliwość wyboru zamknięcia/modyfikacji rogu, która pozwala na włączenie lub wyłączenie tworzenia dodatkowych powierzchni na zaokrągleniu.
 • Polecenie Intersectional curve of surface zostało ulepszone.
  • teraz zarówno dwie jak i jedno skrzyżowanie obiektów może pełnić funkcję zestawu powierzchni.
  • krzywa przecięcia powierzchni nie może być ciągła; jeśli krzywa przecięcia opiera się na kilku segmentach, to możliwe jest wybranie stworzonych segmentów.
 • Teraz polecenie Normal Plane umożliwia automatyczne tworzenie powierzchni bez konieczności określania płaszczyzny równoległej, względem której nowa płaszczyzna miała być ustawiona.
 • Możliwe jest teraz tworzenie pojedynczych elementów w złożeniach.
 • Obecnie możliwe jest tworzenie pojedynczych elementów z różnymi grubościami w jednym modelu.
 • Funkcje Mirror Body i Scaling zostały ulepszone: teraz polecenia są zastosowane nie tylko do elementów, ale też do powierzchni. Polecenie Mirror Body zostało przemianowane na Mirror Body or Surface. Obecnie podczas skalowania jest możliwa kontrola współczynnika skali z uchwytem.
 • Polecenie Deviation of Surfaces umożliwia teraz pomiar w dwóch kierunkach.
 • Polecenie Surface Knitting pozwala teraz stworzyć element nawet jeśli lista powierzchni do zszycia zawiera tylko jedną powierzchnię.
 • Została dodana ikona do wyświetlania elementów z rozbiciem całości. Ikona ta zastępuje normalną ikonę w przypadku, gdy integralne elementy są rozdzielone
 • Polecenie edycji ustawień parametrów modelu Service – Options – System – Model Editor – Edit pozwala wybrać różne kolory dla różnych grup obiektów biorących udział w operacji. Na przykład, kiedy szyk jest tworzony na siatce równoległoboku, wszystkie źródłowe obiekty zostaną podświetlone na jeden kolor, obiekt wybrany na pierwszej osi zostanie podświetlony na inny kolor i obiekt wybrany na drugiej osi będzie podświetlony jeszcze na inny kolor.
 • Obecnie możliwe jest szybkie przeglądanie wyników pomiarów bez wywoływania okna informacji. Aby to zrobić trzeba po wywołaniu polecenia przesunąć kursor do mierzonego obiektu (np. do krawędzi jego długości mierzonej). Wyniki pomiarów są wyświetlane obok kursora. Można uzyskać informację na jakimś obiekcie w podobny sposób po wywołaniu polecenia Object Info.
 • Została dodana nowa funkcja, aby umożliwić przywrócenie do stanu poprzedniego lub następnej wyświetlanej skali modelu.
 • Polecenie Plane through Vertex i Perpendicular to Edge umożliwia teraz na tworzenie punktu przy użyciu przycisku Point Creation na specjalnym panelu kontrolnym.
 • Polecenie Surface by Point Layer pozwala na stworzenie różnorodnej struktury powierzchni. Powierzchnie struktury są trójkątami z wierzchołkami w punkcie warstwy. Aby utworzyć taka strukturę powierzchni trzeba przełączyć Faceted w grupie Type na pasku właściwości.

Dokumenty graficzne

 • Dokumenty graficzne do pracy ze zmiennymi używają teraz tej samej funkcjonalności co modele. Okno zmiennych i techniki pracy stają się podobne do tych w modelu.
 • Podczas zapisywania dokumentów graficznych w wersji 5.11 R03 KOMPAS-3D zawierających obiekty nie obsługiwane przez ta wersję, można zastąpić te obiekty innymi obiektami, które są obsługiwane. Dzięki tej opcji, wersja 5.11 R03 KOMPAS-3D pozwala teraz na zapisanie każdego dokumentu graficznego.
 • Lista obiektów nie obsługiwanych przez KOMPAS w wersji 5.11 R03 oraz lista zastępowanych obiektów jest wyświetlana w oknie dialogowy Zapisz jako KOMPAS 5.11 R03.
 • Możliwe jest teraz wstawianie linków do napisów wymiarowych.
 • Przy projekcie 3D krzywe i punkty są teraz dostępne w modelu w widoku asocjatywnym.
 • Pasek właściwości został zmodyfikowany w widoku asocjatywnym w trybie edycji:
  • karty Objects i Layout Elements zostały połączone.
  • została zmieniona nazwa karty View Designation na View Caption.
 • Linie i punkty reprezentujące rzut modelu w widoku asocjatywnym zachowują zdefiniowane style przez użytkownika (wcześniej był ustawiany domyślny styl w wyniku odświeżania).
 • Praca ze stylami linii obiektów graficznych została ulepszona.
 • Nowy dokument może mieć teraz wstępnie zdefiniowaną listę stylów linii zawierających style z bibliotek i zbiorów, jak również niestandardowych stylów. Eliminuje to potrzebę odnoszenia się do bibliotek i zbiorów lub tworzenia brakujących stylów podczas pracy z dokumentami. W razie konieczności style można również dodać podczas pracy - będą dołączone do listy stylów linii.
  • Lista stylów może być zarządzana w Menedżerze Stylów. Można je uzyskać za pomocą przycisku Modify List… w oknie wyboru stylu linii (wcześniej filtr okna ustawień) i przycisku Style Manager… w oknie wyboru stylu linii dla bieżącego obiektu. Okno wyboru stylu zostało poprawione. Nie ma teraz odpowiadających funkcji przeniesionych do Menedżera Stylów Linii.
  • Lista stylów dostępna na liście Style na pasku właściwości jest jak wcześniej dostosowana przy użyciu filtra.
  • Biblioteka parametrów stylu jest teraz przechowywana w dokumencie, dlatego obiekty z tym stylem będą poprawnie wyświetlane nawet jeśli nie ma biblioteki. W tym samym czasie styl nadal jest związany z biblioteką, a zmiany w bibliotece stylu zostaną przeniesione do dokumentu.
  • Użytkownik jest teraz powiadamiany o brakującym stylu bibliotek w inny sposób: gdy dokument jest otwarty, wyskakuje jednorazowo komunikat. Style, które utraciły źródło mogą być dalej oglądane i poprawiane w Menedżerze Stylów.
 • Uwaga: Podczas otwierania dokumentów z poprzednich wersji z utraconymi stylami, wyskakuje mechanizm ostrzegania dla każdego stylu.
 • Jeśli dokument posiada kilka nakładających się obiektów graficznych, widoczny („górny”) obiekt jest obecnie wykorzystywany do chwytania. Ta opcja jest dostępna po kliknięciu myszą na obiekty.
 • Obiekt jest teraz zaznaczany po kliknięciu myszą na obiekt graficzny lub układ pokrywający się z wypełnieniem lub wstawionym obrazem.
 • Teraz polecenia Trim Line, Extend to Next Object i Drag to Border pozwalają teraz na określenie grupy obiektów z segmentem cięcia.
 • Obecnie możliwe jest szybkie przeglądanie wyników pomiarów bez wywoływania Okna Informacji. Aby wyświetlić wyniki pomiarów trzeba po wywołaniu polecenia przesunąć kursor do mierzonego obiektu (np. do krzywej z długością mierzoną). Wyniki pomiarów będą wyświetlane obok kursora.
 • Teraz pasek narzędzi Designations for Civil Engineering (wcześniej ICD Designations) zawiera przycisk Cut Line pozwalający tworzyć linię cięcia oznaczoną numerami zamiast literami. Po wykonaniu polecenia Cut Line, nowe polecenie tworzenia widoku uruchomi się automatycznie. Nowe polecenie tworzenia widoku jest również uruchamiane po wykonaniu polecenia Node point Designation i Sectional Node point Designation. W tym przypadku nagłówek widoku będzie obejmował (numer węzła) obiekt zawierający link do wcześniej utworzonego węzła.
 • Sekcja ICD Designations została uzupełniona w podsekcji Cut Line i przemianowana w oknie konfiguracji na Designations for Civil Engineering. Ponadto została utworzona sekcja Designations for Mechanical Engineering z połączenia następujących istniejących sekcji:
  • Nr ref. odnośnika
  • Wykończenie powierzchni
  • Odchyłka kształtu
  • Wytnij/przekrój linię
  • Widok strzałki
  • Auto sortowanie
  • Zmiana symbolu
 • Następujące uchwyty są już dostępne podczas edycji obiektów za pomocą myszki:
  • punkt środkowy segmentu, segment polilinii, segment multilinii linii podstawowej
  • centrum prostokąta
  Uchwyty te umożliwiają przesuwanie obiektów bez zmiany ich wielkości i kąta nachylenia.
 • Polecenie Broken View zostało przemianowane na Break in View.
 • Pasek narzędzi Associated Views został przemianowany na Views.

BOM - zestawienia materiałów

 • Można teraz ustawić jednostki masy i dokładności wartości wyświetlanych w BOM. To ustawienie może być dokonywane w oknie dialogowym Display of Values (Service – Options – New documents – BOM – Display of values). Aktualny opis okna edycji BOM umożliwia ustawienie wyświetlanych jednostek masy i dokładności dla zestawienia materiałów obiektów w modelach i dokumentach graficznych. Teraz ustawienie jednostek masy związanych z rysunkiem sporządzonych w oknie synchronizacji tytułu bloku i modelu stosuje się również nie powiązane rysunki. Wybrane w oknie jednostki masy są rozważane kiedy przenosimy wartości masy pomiędzy obiektem BOM, a rysunkiem z nim związanym. Jeśli różne jednostki są stosowane w zestawieniu materiałów BOM i rysunku, wtedy wartości będą przeliczone.

Podgląd wydruku

 • Jest teraz dostępna automatyczna skala dopasowania arkusza - automatyczne dopasowanie arkusza dokumentu wewnątrz drukowanych stron i ułożenie arkusza na stronie. Skala automatycznego dopasowania jest włączona poprzez opcję Autofitting When Switching to Preview w oknie ustawień drukowania.
  Automatyczne dopasowanie odbywa się po wejściu do trybu przeglądania i po dodaniu arkuszy dokumentu do podglądu, jeśli jeden z warunków odnosi się do wszystkich arkuszy:
  • takie same wymiary arkusza
  • poszczególne wymiary arkuszy (wysokość, szerokość) są wielokrotnie inne.
 • Polecenie dopasowania skali zostało polepszone: pozwala dopasować skalę kilku arkuszy za jednym razem.
 • Następujące polecenia zostały dodane:
  • Close and Align Selected Sheets służy do rozmieszczania arkuszy obok siebie i wyrównywania arkuszy do lewej i dolnej granicy wymiarów prostokąta,
  • Arrange Selected Sheets in Page Nodes służy do umieszczania w lewej dolnej części arkuszy na stronie najbliżej narożników,
  • Find Overlapping Sheets służy do wyszukiwania i zaznaczania arkuszy nakładających się na siebie,
  • Select All służy do zaznaczania wszystkich arkuszy,
  • Select Sheets by Marquee służy do zaznaczania arkuszy przez otaczający lub cięty obszar.

Zastosowanie bibliotek

 • Biblioteka TemplateManager została ulepszona:
  • wartości zmiennych zostały dodane do szablonu na podstawie rysunków KOMPAS
   Aplikacja ta jest nie tylko w rysunku, ale również w modelu, asocjatywne widoki, które są zawarte w tym rysunku.
  • została dodana możliwość alfabetycznego sortowania kolumn w tabeli zmiennych.
 • System rozpoznawania modelu 3D(featureKompas.rtw) został poprawiony:
  • została zwiększona efektywność rozpoznawania, znane błędy zostały usunięte,
  • została dodana możliwość do rozpoznawania wielu części,
  • interaktywny tryb został zmieniony i poprawiony, została dodana możliwość kontroli rozpoznawania procesu krok po kroku,
  • została dodana możliwość rozpoznawania niektórych funkcji blach

Zmiany w pakiecie instalacyjnym

 • Export biblioteki dokumentów KOMPASa w formacie eDrawing został wyłączony z pakietu instalacyjnego.
 • Została dodana biblioteka jednostek do pakietu instalacyjnego. Zawiera ona informacje o jednostkach pomiarowych i narzędziach do konwersji z jednych jednostek na inne.

ascon logo1

Copyright © 2000-2021 by Usługi Informatyczne SZANSA Sp. z o.o. Autoryzowany Dystrybutor programu KOMPAS-3D w Polsce od 2008 roku. Wszelkie prawa zastrzezone.